Isoniitun Kone Oy - puh. 045 231 8881 - Pöytyä

Ter­ve­tu­loa Iso­nii­tun Ko­neen si­vuil­le! Iso­nii­tun Ko­ne Oy on toi­mi­nut jo vuo­des­ta 2001 as­ti. Tam­mi­kuus­sa 2019 yri­tys siir­tyi uu­den, jo pit­kään toi­min­nas­sa mu­ka­na ol­leen su­ku­pol­ven omis­tuk­seen, mut­ta toi­min­ta jat­kuu sa­mal­la, luo­tet­ta­val­la am­mat­ti­osaa­mi­sel­la. Yri­tyk­sen pää­toi­mi­alaa ovat maan­ra­ken­nus­työt, joi­den rin­nal­la teem­me myös ul­ko­alu­ei­den kiin­teis­tö­hoi­toa.

Omis­ta­jat ovat mu­ka­na kai­kil­la työ­mail­la ta­kaa­mas­sa töi­den su­ju­mi­sen ja laa­duk­kaan lop­pu­tu­lok­sen.

Asi­a­kas­kun­taam­me ovat yri­tyk­set, yk­si­tyi­set ja jul­kis­hal­lin­to.

Klik­kaa esi­tet­tä saa­dak­se­si li­sä­tie­to­ja:
 Luottoluokitus.   Esite. 

Paikallinen

Toi­mim­me pää­asi­as­sa Tu­run ta­lous­alu­eel­la. Pai­kal­lis­tun­te­mus ja ly­hy­et mat­kat pi­tä­vät mei­dät kil­pai­lu­ky­kyi­se­nä.

Kalusto

Mo­ni­puo­li­nen ja hy­vä­kun­toi­nen ka­lus­tom­me ta­kaa, et­tä pys­tym­me hoi­ta­maan te­hok­kaas­ti se­kä pie­net et­tä isot työ­maat.

Luotettava

Kuu­lum­me Vas­tuu Group Oy:n Luo­tet­ta­va Kump­pa­ni -oh­jel­maan, jon­ka kaut­ta saa ve­loi­tuk­set­ta tilaa­ja­vas­tuu­ra­port­timme.

Isoniitun Kone Oy : kiinteistönhuolto.

Maan­ra­ken­nus­ta Tu­run ta­lous­alu­eel­la

Iso­nii­tun Ko­ne Oy tar­jo­aa mo­ni­puo­li­set maan­ra­ken­nuk­sen teh­tä­vät. Mi­kään työ ei ole meil­le lii­an pie­ni tai suu­ri: oma ka­lus­tom­me on var­sin kat­ta­va ja tar­peen mu­kaan käy­täm­me yh­teis­työ­kump­pa­nei­dem­me ka­lus­toa. Työ­ko­neem­me ovat 5-25 ton­ni­sia kai­vin­ko­nei­ta, joil­la to­teu­tam­me mm. kun­nal­lis­tek­nii­kan teh­tä­vät, ta­lon­poh­jat, pi­hat, ha­ja-asu­tus­alu­ei­den jä­te­ve­si­jär­jes­tel­mät ja sa­de­ve­si­jär­jes­tel­mät. To­teu­tam­me haas­ta­vat­kin sa­nee­raus­koh­teet luo­tet­ta­vas­ti vuo­si­en ko­ke­muk­sel­la.

 • Hal­lus­sam­me on laa­du­kas työ­ka­lus­to haas­ta­vaan maan­ra­ken­nuk­sen ura­koin­tiin.
  • maa- ja poh­ja­ra­ken­ta­mi­nen
  • kun­nal­lis­tek­niik­ka
  • sa­la­oji­tuk­set
 • Asi­a­kas­kun­tam­me koos­tuu yri­tyk­sis­tä, yk­si­tyi­sis­tä ja jul­kis­hal­lin­nos­ta.

Pyy­dä mak­su­ton­ta käyn­tiä työ­maal­le

Kut­su mei­dät pai­kal­le. En­si­käyn­tim­me on täy­sin mak­su­ton ei­kä si­do pal­ve­lum­me os­toon. Pe­reh­dym­me tar­kas­ti työ­koh­tee­seen ja työn vaa­ti­muk­siin, jon­ka jäl­keen an­nam­me kir­jal­li­sen ja var­sin kil­pai­lu­ky­kyi­sen tar­jouk­sen ura­kas­ta. Olem­me toi­mi­neet alal­la jo vuo­sia, jo­ten hal­lit­sem­me laa­duk­kaan ja ai­ka­tau­lu­jen mu­kai­sen ura­koin­nin.

Kiin­teis­tön­huol­toa Tu­run ta­lous­alu­eella

Tar­jo­amme ul­ko­alu­ei­den kiin­teis­tön­huol­toa ri­pe­äs­ti ja luo­tet­ta­vas­ti Tu­run ta­lous­alu­eel­la. Käy­tös­säm­me on am­mat­ti­ta­son ka­lus­to mo­ni­puo­li­siin kiin­teis­tön­huol­lon töi­hin.

Mo­ni­puo­lis­ta kiin­teis­tön­hoi­toa

 • tal­vi­hoi­to
 • har­jauk­set ja pe­sut
 • vi­her­alu­ei­den hoi­to­työt

Huol­let­tu kiin­teis­tö on tur­val­li­nen ja säi­lyt­tää ar­von­sa

Kiin­teis­tön­huol­lol­la on siis­tey­den ja ul­ko­nä­ön li­säk­si myös toi­nen puo­li: tur­val­li­suus. Lu­mi­set pi­ha­tiet, jäi­set por­taat ja han­ka­la­kul­kui­nen pi­ha ovat vaa­ral­li­sia asuk­kail­le. Var­mis­tam­me, et­tä kiin­teis­tön käyt­tä­jil­lä on viih­tyi­sät ja tur­val­li­set kul­ku­rei­tit.

Ky­sy tar­jous kiin­teis­tön­huol­los­ta!

Tar­jouk­sen pyy­tä­mi­nen kan­nat­taa ai­na, lä­he­tä vies­tiä tai soi­ta!

Isoniitun Kone Oy.

Yhteystiedot

 
Laskutus / verkkolaskut
Laskutusosoite: 003729256827
Välittäjä: OpusCapita Solutions Oy
Välittäjän tunnus: E204503

Laskutus / paperilaskut
Isoniitun Kone Oy
PL 14740
00062 LASKUTUS

 
Postiosoite
Isoniitun Kone Oy
Honkalantie 23
21840 KARINAINEN

Osoit­tee­seen "00062 Las­ku­tus" lä­he­te­tään vain las­ku­ja. Hin­nas­tot, tar­jous­pyyn­nöt, tie­dot­teet jne. lä­he­te­tään yl­lä ole­vaan pos­ti­tus­osoit­tee­seen.